Bài tập cơ bản Sách giáo khoa tin 11

Đề bài tập cơ bản

Bài 1: Hãy viết ch­ương trình nhập số a (a > 0) rồi tính và đ­ưa ra diện tích phần được gạch chéo trong hình (kết quả làm tròn đến bốn chữ số thập phân).

Bài 2: Lập trình tính và đ­ưa ra màn hình vận tốc khi chạm đất của một vật rơi từ độ cao h, biết rằng v =, trong đó g là gia tốc rơi tự do và g = 9,8m/s2. Độ cao h (m) đư­ợc nhập vào từ bàn phím.

Bài 3: Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

Bài 4: Nhập vào cạnh của một hình vuông. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

Bài 5: Lập chương trình nhập vào 2 số nguyên dương a và b. Tính tổng, hiệu, tích, phần nguyên và phần dư của phép chia a cho b.

Bài 6: Nhập vào bán kính của hình tròn. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

Bài 7: Nhập vào thời gian 1 công việc nào đó là x giây. Hãy chuyển đổi và viết ra màn hình số thời gian trên dưới dạng bằng bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây.

Bài giải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *